Το δικηγορικό γραφείο της Όλγας Χαϊνη παρέχει εξειδικευμένη νομική στήριξη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, στοχεύοντας πάντα στην προστασία των δικαιωμάτων τους, των συμφερόντων και της περιουσίας τους.

Επί σχεδόν είκοσι έτη η δικηγόρος Όλγα Χαϊνη ασκεί συνεχόμενα και με επιτυχία τη μάχιμη δικηγορία, έχοντας στόχο την αποτελεσματική και επιτυχή έκβαση των υποθέσεων, που αναλαμβάνει.

Το γραφείο συνεργάζεται με εξειδικευμένους και ιδιαίτερα καταρτισμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Τεχνικές εταιρείες και Λογιστές, με στόχο πάντα τη σφαιρική και πλήρη ανάληψη της κάθε υπόθεσης κατά τρόπο ολοκληρωμένο και επιστημονικά εμπεριστατωμένο.

Αποβλέποντας στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, υποστηριζόμαστε σταθερά από τη συστεγαζόμενη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», η οποία εκπροσωπείται στον τομέα της παροχής τεχνικών συμβουλών από τον Πολιτικό Μηχανικό Χαράλαμπο Δαμάσκο.